Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä


Lukema Oy

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Alia Dannenberg
044-2381890
alia.dannenberg@lukema.eu

2. Rekisteröidyt


Asiakasrekisteri sisältää tietoja asiakkaista ja mahdollisista asiakkaista.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus


Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.
 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella silloin kun asiakassuhteen hoitaminen edellyttää luottamusta vaativien arkaluonteisten tietojen käsittelyä.
 • Tiedot mahdollisista asiakkaista on koottu julkisista lähteistä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, sähköposti ja/tai puhelinnumero ja asema organisaatiossa.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palveluistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot


Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 • asiakassuhteen menestyksekästä hoitamista edellyttävät tiedot (riippuen asiakassuhteen laadusta, nämä tiedot saattavat sisältää arkaluontoisia tietoja).

5. Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen alia.dannenberg@lukema.eu.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity perua suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet


Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
 • julkisten organisaatioiden verkkosivuilta tai tiedotteista mahdollisten asiakkaiden osalta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset


Tietoja ei luovuteta mihinkään tarkoituksiin Lukema Oy:n ulkopuolelle lukuun ottamatta asiakassuhteen menestyksekästä hoitamista edellyttäviä luovutuksia, joista on asiakkaan kanssa sovittu.

8. Käsittelyn kesto


Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Tosin on huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

9. Henkilötietojen käsittelijät ja turvallisuustekijät


Asiakasrekisteriä käsittelevät Lukema Oy:n työntekijät.

Rekisterin sisältämät tiedot ovat salasanalla suojatulla kannettavalla tietokoneella, pin-koodilla suojatulla puhelimella, asiakkaiden kanssa kommunikointiin tarkoitetuilla sähköpostitileillä ja varmuuskopiointitarkoitukseen käytetyllä ulkoisella kovalevyllä. Lisäksi niiltä osin kuin on asiakassuhteen hoitamisen kannalta välttämätöntä, rekisteritietoja on myös paperille tulostettuna asiakaskansiossa. Asiakaskansiot ja ulkoinen kovalevy sijaitsevat lukitussa tilassa ja kannettava sekä puhelin ovat varmistettu automaattisesti käynnistyvällä salasanan/pin-koodin vaativalla ”näytönsäästäjällä”, sekä molemmissa on ajantasainen palomuuri ja virustorjunta. Tietokoneen etäkäyttömahdollisuus on estetty.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle


Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi


Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Tietoturvaloukkauksista raportointi ja riskien arviointi


Tietoturvaloukkauksista raportoidaan välittömästi sen havaitsemisen tai siitä tiedon saamisen jälkeen poliisille ja niille asiakkaille, joita se koskee.

Käytetty suojauksen taso on arvioitu riittäväksi tavanomaisia tietomurtoyrityksiä vastaan.